Nuttige erfbewoners

Nuttige erfbewoners
Voorbeeld erfbeplantingsplan nuttige erfbewoners

Project: Nuttige erfbewoners

Dit jaar starten we een project om vanuit de winstbestemming 2019-2020 een bijdrage te leveren aan het opstellen van erfinrichtingsplannen én de uitvoering daarvan. Samen met agrarisch-actieve boeren, die lid zijn van de VAL, willen we de biodiversiteit op hun boerenerven vergroten waardoor meer nuttige erfbewoners een plek krijgen.

Dit betekent niet alleen het plaatsen van een aantal nestkasten voor erfvogels, ook het realiseren van een gevarieerde erfbeplanting maakt daar deel van uit. Het ophangen van nestkasten heeft immers alleen effect als er ook veilige plekken aanwezig zijn om in te schuilen (zoals hagen of vogelbosjes). Of bomen voor roofvogels als steenuil en torenvalk van waaruit ze de omgeving kunnen observeren voor mogelijke prooien (muizen). Daarnaast bieden groene elementen op het erf het hele jaar extra voedsel (insecten, bessen, noten en zaden) voor deze nuttige erfbewoners.

Erfvogels die in een nestkast broeden (holenbroeders) zijn onder andere huismus, ringmus, koolmees en pimpelmees. Voor de huiszwaluw, boerenzwaluw, steenuil, kerkuil en torenvalk zijn speciaal aangepaste nestkasten verkrijgbaar. Ook voor vleermuizen kunnen kasten worden opgehangen waarin ze op de dag slapen of zelfs hun winterslaap in kunnen houden.

Erfvogels zijn stuk voor stuk erg nuttige dieren op een agrarisch bedrijf. Zij ruimen veel vliegen, enorme hoeveelheden muggen (zwaluw zo’n 9.000 stuks per dag), rupsen, kevers, engerlingen, spinnen en andere geleedpotigen op. De torenvalk en kerkuil eten elke dag tientallen veldmuizen, spitsmuizen en woelmuizen. De steenuil eet naast muizen ook veel mest- en meikevers. Een vleermuis moet om te overleven per nacht een kwart tot een derde van zijn lichaamsgewicht aan insecten eten. Voor één vleermuis betekent dit per nacht zo’n 3.000 muggen, motten, nachtvlinders en kevers.

Daarnaast kan gedacht worden aan het plaatsen van een insectenhotel voor nuttige insecten zoals de solitair levende bijen, die nodig zijn voor het bestuiven van onze fruitbomen en andere gewassen.

De VAL dekt de kosten van het maken van het erfinrichtingsplan, waarbij van de deelnemers een eigen bijdrage van € 200,- wordt gevraagd. De VAL zal vervolgens 50% van de kosten van de realisatie vergoeden (tot een maximum bedrag per erf). Er zijn middelen beschikbaar voor ca. 10 erven. De VAL Oude IJssel zal agrarisch actieve bedrijven hier apart voor benaderen.

 

Het vergroten van de biodiversiteit op het eigen erf draagt bij aan het vergroten van de ecologische meerwaarde van ons prachtige landschap als geheel. Samen maken we ons landschap mooier!

14 september 2020